Politica de confidențialitate


Prelucrăm datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 ("Regulamentul general privind protecția datelor" sau "GDPR"), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Prin publicarea prezentei Politici de Confidențialitate, dorim să vă informăm în mod transparent despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin intermediul paginii noastre web.

Pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale, actualizările și modificările periodice ale aceastei Politici de Confidențialitate vor fi publicate pe această pagină.

Capitolul I. Definiții

  1. "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, psihice, economice, culturale sau sociale (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, etnică, opiniile politice, date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală. În cadrul acestor sesiuni de intervenție psihologică vor fi prelucrate atât în mediul online, cât și în mediul offline (în format scriptic) următoarele informații cu caracter personal: numele și prenumele dumneavoastră, câteva caracteristici demografice (vârsta, sexul, nivelul de educație, ocupația și apartenența dumneavoastră etnică), precum și o serie de caracteristici comportamentale reflectate prin răspunsurile dumneavoastră furnizate cu ocazia acestor sesiuni de intervenție psihologică. De asemenea, vor mai fi prelucrate offline (doar în format scriptic) o serie de informații personale cuprinse în fișa de anamneză (data nașterii, data și motivul examinării psihologice).

  2. "Prelucrare de date cu caracter personal" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

  3. O distincție trebuie realizată între “persoana vizată”, “cel care utilizează datele personale (numit operator)”, “cel care procesează datele personale (numit persoana împuternicită)”, “persoanele terțe” și “destinatar”.

  1. Consimțământul” dumneavoastră, înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați, prin prezentul acord, fără echivoc, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate în scopurile explicite incluse în cele ce urmează.

Consimțământul persoanei vizate revine în obligația Operatorului conform Art. 7 Alin 1 din GDPR.

Capitolul II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

5. Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în următoarele scopuri:

6. Prelucrarea informațiilor colectate de aplicația pusă la dispoziție de persoana împuternicită se realizează în mod automat de către operator, în vederea creării unui profil psihologic corect și complet în urma completării probei / probelor psihologice primite spre rezolvare în cadrul testării/evaluării psihologice la care ați consimțit să participați. Printre acestea se pot număra răspunsurile la fiecare item din testului psihologic pe care îl veți completa, precum și o serie de informații specifice (de exemplu vârstă, gen, nivel de studii, naționalitatea etc.), pentru ca răspunsurile oferite de către dumneavoastră să fie comparate în baza unui etalon obținut prin testarea unui număr mare de persoane cu caracteristici socio-demografice similare. Aplicația va procesa automat conținuturile furnizate, fără intervenția vreunei persoane umane.

7. Prelucrarea informațiilor colectate online, cât și a celor colectate offline de către operator se realizează într-un mod non-automat în vederea ducerii la îndeplinire a scopului convenit, fără intervenția vreunei alte persoane în afara specialistului. Rezultatul final al serviciului de evaluare psihologică va fi consemnat în registrul actelor profesionale. De asemenea, fișele de răspuns completate de către dvs. vor fi arhivate și păstrate pentru toată perioada de valabilitate a contractului.

8. În cazul în care prelucrarea datelor personale se realizează prin intermediul serviciilor electronice de comunicare (e-mail), este posibil ca datele dvs. să fie transferate către entități din afara UE, dar care dețin autorizațiile necesare pentru prelucrarea datelor în condiții de securitate recunoscute și/sau acceptate la nivel UE ( de exemplu, dețin certificări Privacy Shield ce pot fi puse la dispoziția persoanelor sau entităților interesate).

9. Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face, atât în mediul online, cât și în mediul offline, pentru perioada necesară desfășurării serviciilor de testare/evaluare și apoi, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 10 ani. Prin excepție, rezultatele testărilor/ evaluărilor psihologice se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice.

10. Stocarea datelor în mediul online se realizează prin intermediul serverelor din Romania ce aparțin persoane terțe și sunt puse la dispoziție persoanei împuternicite.

11. Stocarea datelor offline se realizează de către operator, în cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementărilor normative în vigoare.Capitolul III. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor12. Prin prezenta vă comunicăm că aveți dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor . De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului până la momentul retragerii, prin cerere scrisă trimisă la adresa de email office@magdadragne.ro.

13. Responsabilizarea operatorilor de date. Prelucrarea de date sensibile cum ar fi informații despre preferințele sau comportamentul dumneavoastră în vederea creării unor profiluri presupune anumite riscuri referitoare la viața dumneavoastră privată, cum ar fi spre exemplu dezvăluirea neautorizată/accidentală/ilicită a datelor. Pentru a reduce la minimum un asemenea risc, platforma de testare se poate accesa prin intermediul unui cont de utilizator și a unei parole de acces, doar de persoane angajate ale operatorului și alte persoane împuternicite, abilitate și desemnate să desfășoare serviciile de testare sau de mentenanță a aplicației, care și-au asumat obligația de confidențialitate, respectare a vieții private și a datelor personale. În plus, dumneavoastră aveți posibilitatea de a alege să dezvăluiți informațiile personale în cunoștință de cauză, nu implicit în baza unor setări inițiale. De asemenea, pentru a reduce la minimum un asemenea risc, arhiva offline cu documente profesionale este păstrată de către persoana împuternicită în condiții de securitate, cu acces restricționat.

Capitolul IV. Aspecte finale

14. Pentru orice nemulțumire legată de prelucrarea datelor personale am luat cunoștință că mă pot adresa Operatorului la adresa de contact stipulată.

Capitolul V. Consimțământul dumneavoastră

[X] Confirm că am 18 ani împliniți

Chiar dacă regulamentul GDPR permite exprimarea consimțământului de la vârsta de 16 ani, legislația din România solicită o vârstă minimă de 18 ani împliniți pentru acordarea legală a consimțământului.

[x] Prin bifarea opțiunii (opțiunilor) de servicii psihologice îmi exprim acordul expres și neechivoc, ca datele mele personale să fie procesate de către operator, și după caz, de către persoana împuternicită, în scopul/scopurile mai sus menționat/e.

Reamintim că scopurile de cercetare și cele statistice nu sunt considerate incompatibile cu scopurile consimțite prin formular.

[x] Consimt să particip la acest program de intervenție psihologică, confirm că am citit informațiile despre modul în care îmi vor fi prelucrate datele cu caracter personal și sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de operator sau persoanele împuternicite pentru îndeplinirea scopurilor comunicate. Cunosc faptul că pot retrage în orice moment consimțământul acordat prin cerere trimisă la adresa operatorului sau a persoanei împuternicite, renunțând la participarea la activitatea de intervenție psihologică. Toate activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului rămân perfect valabile.